Wie geldt als partner?

Het partnerbegrip speelt in diverse wetten een rol. De belangrijkste zijn de inkomstenbelasting en de successiewet. Elk van deze heffingswetten kent zijn eigen criteria die leiden tot partnerschap.

 

Partner in de Successiewet

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Successiewet op 1 januari 2010 kwalificeren minder personen als partners. Iemand kan nu maar van één persoon partner zijn. Wie zijn de fiscale partners in de Successiewet?

 • gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners (gescheiden van tafel en bed is ongehuwd);
 • ongehuwden, die voldoen aan alle vijf de volgende voorwaarden:
  • beiden zijn meerderjarig;
  • zij voeren een gezamenlijke huishouding volgens de GBA;
  • zij zijn een wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte;
  • zij zijn geen bloedverwant in de rechte lijn;
  • er is geen sprake van meerrelaties.

Hierop bestaan twee uitzonderingen. Ten eerste hoeft er geen notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting te zijn aangegaan als de personen vijf jaar samenwonen. Daarnaast kan er sprake zijn van een bloedverwant in de rechte lijn als een van de partners mantelzorger is. Overigens hebben samenwoners tot uiterlijk 1 januari 2012 de tijd gekregen een notarieel samenlevingscontract aan te gaan.

Het volmaken van de periode van vijf jaar samenwonen of het aangaan van een notariële samenlevingscontract kan een flinke duit schelen. Voor de erf- en schenkbelasting is het verschil tussen partner of geen partner zijn 20% belastingheffing. Bovendien geldt een aanzienlijk hogere vrijstelling voor partners. Om misbruik te voorkomen moet de gemeenschappelijke huishouding tot aan het overlijden ten minste zes maanden hebben geduurd en ingeval van schenking ten minste 24 maanden.

 

Partner in de inkomstenbelasting

Gehuwden zijn sowieso elkaars fiscale partner in de inkomstenbelasting. Dit geldt ook als een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Personen die ongehuwd samenwonen met een partner of een huisgenoot, kunnen (nu nog) in de aangifte kiezen om samen een fiscaal partnerschap aan te gaan. Een huisgenoot kan iedereen zijn, bijvoorbeeld een vriend of vriendin, broer of zus, zoon of dochter. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • beide personen wonen langer dan zes maanden onafgebroken samen en hebben een gezamenlijke huishouding;
 • beide personen zijn gedurende die periode meerderjarig;
 • beide personen staan in die periode bij de gemeente steeds op hetzelfde woonadres ingeschreven;
 • is er sprake van bloedverwantschap in de eerste graad, dan geldt als voorwaarde dat beide personen 27 jaar of ouder zijn op 31 december van het voorafgaande jaar.

Als er wordt gekozen voor fiscaal partnerschap, bestaat de mogelijkheid om zogenoemde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en het box-3 vermogen in aanmerking te nemen bij één van de partners, en wel in de gewenste - meest gunstige - verhouding. De toerekening wordt gemaakt in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Uniform partnerbegrip op komst

Vanaf 1 januari 2011 treedt een aantal veranderingen in werking die ervoor moeten zorgen dat sprake is van een uniform fiscaal partnerbegrip in de verschillende belastingwetten. Dit nieuwe uniform partnerbegrip wordt opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr). Tot dat begrip behoren gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die in de GBA staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. Dit partnerbegrip gaat vervolgens als basis dienen voor alle fiscale wetten. In bepaalde wetten kunnen echter aanvullingen op het partnerbegrip komen.

Successiewet

Bij de erf- en schenkbelasting zal in aanvulling op het basispartnerbegrip de voorwaarde dat in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht is opgenomen, een rol spelen. Dit is reeds opgenomen in het partnerbegrip in de nieuwe Successiewet.

Inkomstenbelasting na 2011

Voor de inkomstenbelasting geldt straks in aanvulling op het basispartnerbegrip dat ongehuwd samenwonenden die samen een kind hebben, een gezamenlijke eigen woning of een gezamenlijke pensioenregeling hebben, verplicht partner zijn als zij in de GBA staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. Zij zijn ook verplicht partner als ze het voorafgaande jaar als partners kwalificeerden en nog steeds in de GBA op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder kind, zonder gezamenlijke eigen woning of gezamenlijke pensioenregeling zijn straks niet langer partners voor de inkomstenbelasting. De keuzemogelijkheid om als partners te worden aangemerkt komt dan geheel te vervallen.

Berichtenarchief

kolom_bottom