Navordering bij een "kenbaar foute" aanslag

De Belastingdienst heeft al jaren de mogelijkheid om belasting na te vorderen. Dit speelt als later blijkt dat er op de definitieve aanslag te weinig belasting geheven is. Per 1 januari 2010 zijn de navorderingsmogelijkheden verruimd.

Aan de mogelijkheid tot navordering zijn wel enkele beperkingen gegeven. Een van deze beperkingen is dat de Belastingdienst over een nieuw feit moet beschikken. Ondanks deze beperking is navordering zonder nieuw feit wel mogelijk indien het een kenbare schrijf- of tikfout van de Belastingdienst betreft.

Nieuw per 1 januari 2010 is dat navordering altijd kan indien de belastingaanslag fout is en dit voor de belastingplichtige kenbaar is. Wanneer voor een belastingplichtige kenbaar is dat een aanslag te laag is, is niet helemaal duidelijk. In de Toelichting wordt wel aangegeven dat het voor de belastingplichtige in één oogopslag duidelijk had moeten zijn dat de aanslag te laag was. Tevens wordt aangegeven dat dit beoordeeld moet worden vanuit een belastingplichtige die een gemiddelde kennis heeft van een een gemiddeld inzicht heeft in het fiscale recht.

Tot nu toe lag het risico van een te lage aanslag wegens bijv. geautomatiseerde afhandeling bij de Belastingdienst. De wetgever komt de Belastingdienst te hulp met de introductie van een 30%-regel. Indien de geheven belasting ten minste 30% minder is dan de daadwerkelijk verschuldigde belasting, is dit volgens de wetgever kenbaar voor de belastingplichtige. Zodra deze 30%-grens wordt overschreden, hoeft de Belastingdienst niet meer aannemelijk te maken dat de belastingplichtige wist, of behoorde te weten, dat de oorspronkelijke aanslag te laag was.

Normaal gesproken bedraagt de navorderingstermijn vijf jaar. Voor de navordering wegens een kenbaar foute aanslag is deze termijn beperkt tot uiterlijk twee jaar na het opleggen van de definitieve aanslag. De nieuwe regeling geldt voor aanslagen en voor bezwaar vatbare beschikkingen die zijn vastgesteld ná 31 december 2009.

Berichtenarchief

kolom_bottom