Werken in het buitenland

Iemand die voor zijn werk naar het buitenland vertrekt, zal dat vaak doen voor een langere periode. Heeft betrokkene een gezin, dan gaan de personen in het huishouden meestal mee. In die gevallen verandert er voor de betrokkenen veel. Ook moeten zij over een aantal zaken beslissingen nemen. Om aan de slag te kunnen in het andere land moeten zij over een werk- en verblijfsvergunning beschikken.

Of en in hoeverre nog sprake is van fiscale verplichtingen in Nederland hangt van de situatie af. Voor sommige belastingplichtigen geldt dat zij fictief in Nederland blijven wonen en dus binnenlands belastingplichtige blijven (bijv. diplomaten). Voor anderen geldt dat zij niet langer binnenlands belastingplichtige zijn na hun vertrek. Dat heeft allerlei gevolgen.

Een uitschrijving uit de basisadministratie van de gemeente wordt vaak gezien als het vertrekmoment dat leidt tot de status van buitenlands belastingplichtige. Maar die uitschrijving is geen voorwaarde voor die status. Er zijn ook andere aspecten van belang. Zo is een belangrijk gegeven of de gezinsleden meegaan en waar het centrum van het sociale leven van de betrokkenen in de komende tijd zal zijn.

Volksverzekeringen

Een persoon die Nederland "metterwoon" heeft verlaten, is niet langer verzekerd voor de volksverzekeringen AOW en ANW. Voor ieder jaar dat iemand niet verzekerd is voor de AOW door verblijf in het buitenland tussen zijn 15e en 65e jaar wordt het AOW-bedrag dat een persoon na zijn 65e zal ontvangen, gekort met 2 procent. Het is mogelijk hiervoor gedurende het buitenlands verblijf een vrijwillige verzekering af te sluiten. Een aanvraag voor de vrijwillige AOW-verzekering dient binnen een jaar na vertrek te worden gedaan. Ook voor de ANW is het mogelijk een vrijwillige verzekering na vertrek af te sluiten. Net als bij de AOW moet die aanvraag binnen een jaar na vertrek worden gedaan. Of nog recht bestaat op kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het land waar men woont.

Zorgverzekering, AWBZ en belastingheffing

Personen die door een Nederlandse werkgever zijn uitgezonden naar een ander land dat tot de verdragslanden behoort, blijven in het algemeen verzekerd voor de AWBZ. Zij zijn verplicht een zorgverzekering in het werkland af te sluiten en hebben dan recht op medische behandeling in het werkland én in Nederland naar het basispakket van het werkland. Zij zijn vrij te kiezen voor behandeling in Nederland zonder dat daarvoor toestemming nodig is van hun zorgverzekeraar in het werkland. In het werkland dient een detacheringsverklaring te worden overlegd. Hiermee toont men aan dat sprake is van sociale verzekering in Nederland. De verklaring kan men aanvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zonder deze verklaring gelden de wetten van het werkland.

Werknemers die door hun werkgever worden uitgezonden naar een land waar de detacheringsverklaring niet geldt, zijn niet langer verzekerd in Nederland. Zij moeten zelf zorgen voor een adequate dekking voor de ziektekosten naar de regels die in het werkland gelden.

Landgenoten die naar het buitenland vertrekken en daar een baan aanvaarden bij een buitenlandse werkgever, vallen volledig buiten de Nederlandse regels. Voor hen bestaat echter desgewenst wel de mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor AOW en ANW. Voor de belastingen en de sociale verzekeringen zijn zij aangewezen op de locale regels.

Bij inkomsten uit pensioenuitkeringen en dergelijke in het buitenland zijn de verdragen die Nederland heeft afgesloten belangrijk. Hoe de belastingheffing over pensioenuitkeringen plaatsvindt en welke overheid bevoegd is inkomstenbelasting te heffen, is opgenomen in de reeks van verdragen die Nederland heeft afgesloten met allerlei landen.

Overige zaken

Als u huurtoeslag ontvangt voor een woning in Nederland bent u verplicht uw vertrek aan de Belastingdienst te melden.

Zorgtoeslag kan ook in het buitenland worden uitgekeerd aan belastingplichtigen die verplicht onder de zorgverzekering uit Nederland blijven vallen. Of dat het geval is, hangt af van het soort inkomen dat men heeft. Voor het vaststellen van het bedrag van de zorgtoeslag zal apart om een opgave van het wereldinkomen worden gevraagd door de Belastingdienst/Toeslagen.

Tenslotte

Hiervoor is veel informatie gegeven, maar het is onmogelijk om voor alle gevallen volledig te zijn. Bovendien veranderen de wetten in binnen- en buitenland en ook verdragen worden van tijd tot tijd herzien. Het is dus altijd verstandig om de actuele stand van zaken na te gaan als een mogelijk internationale verhuizing te verwachten is. Informatie en tips zijn te vinden op de volgende websites: www.zorgwijzer.nl/faq/zorginstituut, www.svb.nl, www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl.

Berichtenarchief

kolom_bottom