De Geefwet: geven aan goeden doelen en cultuur

Als onderdeel van het Belastingpakket 2012 is de Geefwet bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen om het geefgedrag te stimuleren en onnodige belemmeringen te elimineren. De overheid wil namelijk gesubsidieerde instellingen minder afhankelijk maken van gemeenschapsgeld. Zo mogen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) meer commerciële activiteiten gaan ontplooien zonder dat dit de ANBI-status aantast en een aantal fiscale maatregelen moet de gever in fiscaal opzicht belonen voor zijn vrijgevigheid.

Commerciële activiteiten ANBI's

Onder de huidige regelgeving mogen ANBI's slechts commerciële activiteiten uitoefenen indien zij ondergeschikt en van bijkomende aard zijn aan de algemeen nut beogende activiteiten. De opbrengsten van de commerciële activiteiten dienen volledig voor het algemeen belang te worden gebruikt. Oftewel de werkzaamheden van een ANBI mogen voor maximaal 10% commercieel van aard zijn. In de geefwet is aangekondigd dat de overheid ruimhartiger beleid omtrent commerciële activiteiten van ANBI's zal gaan voeren, zonder dat hierdoor de ANBI-status in gevaar komt.

Maatregelen in de vennootschapsbelasting

Binnen de vennootschapsbelasting worden een aantal maatregelen genomen om het commercieel ondernemerschap bij ANBI's en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) te stimuleren.

Om dit te bewerkstelligen wordt de vrijstelling voor goeddoellichamen verhoogd. Een goeddoellichaam is een ANBI of SBBI bij wie het winststreven geheel ontbreekt dan wel van bijkomstige betekenis is (maximale winst wordt in 2012 verdubbeld van € 7.500 nu naar € 15.000 per jaar of van nu € 37.500 per vijf jaar naar € 75.000 per vijf jaar).

Daarnaast vervalt de voorwaarde dat een algemeen maatschappelijk of een sociaal belang op de voorgrond moet staan. Dit heeft tot gevolg dat er een algemene vrijstelling ontstaat voor alle stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten. Stichtingen en verenigingen zijn op dit moment slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. In de Geefwet wordt aangekondigd dat culturele instellingen mogen kiezen voor een integrale belastingplicht. Dit heeft tot gevolg dat exploitatietekorten van de niet-belaste activiteiten verrekend kunnen worden met positieve resultaten van belaste activiteiten. Door deze maatregel kan een culturele instelling eerder in aanmerking komen voor de goeddoelvrijstelling.

De laatste maatregel in de vennootschapsbelasting heeft betrekking op de herbestedingsreserve. De voorgenomen wijzigingen zijn bedoeld om de regeling meer toe te spitsen op de doelgroepen waar deze voor bedoeld is. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

  • er wordt duidelijker omschreven welke organisaties en instellingen gebruik kunnen maken van deze regeling;
  • de termijn van reserveren wordt verruimd van drie jaar naar vijf jaar;
  • de naam wordt gewijzigd in een bestedingsreserve.

Giftenaftrek

In zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting kunnen giften gedaan aan ANBI's en/of aan verenigingen met ten minste 25 leden (gedeeltelijk) voor aftrek in aanmerking komen. In de vennootschapsbelasting vervalt de drempel van € 227. Tevens wordt het bedrag dat jaarlijks in aftrek mag worden gebracht verhoogd van maximaal 10% van de winst naar maximaal 50% van de winst. Hierbij geldt vervolgens een absoluut maximum van € 100.000.

Ter stimulering van ondernemerschap bij culturele instellingen wordt de "multiplier" geïntroduceerd. Voor de berekening van de aftrek mogen giften die worden gedaan aan een als ANBI aangemerkte culturele instelling vermenigvuldigd worden met factor 1,5. In de vennootschapsbelasting geldt een beperking van het bedrag van de gift tot maximaal € 5.000 voordat de multiplier wordt toegepast

Berichtenarchief

kolom_bottom