Afdrachtvermindering WBSO aangevuld met RDA-aftrek

Sinds 1 januari 2012 is er de Research en development-aftrek (RDA) op grond waarvan een aftrek kan worden verkregen voor kosten en uitgaven voor investeringen en exploitatiekosten voor Research & Development. De RDA en de WBSO zijn met elkaar verbonden en moeten ook gelijktijdig worden aangevraagd.

Voor de loonkosten met betrekking tot speur- en ontwikkelingswerkzaamheden kan de werkgever een afdrachtvermindering krijgen voor de loonheffing. Om voor de afdracht in aanmerking te komen moeten de S&O-werkzaamheden betrekking hebben op het zoeken naar nieuwe technische oplossingen voor een (voor uw onderneming) nieuw technisch probleem. Hiervan is sprake als de werkzaamheden direct en uitsluitend betrekking hebben op:

  • technisch-wetenschappelijk onderzoek, gericht op kennisverwerving;
  • haalbaarheidsonderzoeken naar te verrichten S&O-werkzaamheden; of
  • procesinnovatie;
  • ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of programmatuur.

Voor de vaststelling wordt het aantal uren dat het personeel naar verwachting gaat besteden aan S&O-werkzaamheden vermenigvuldigd met een gemiddeld uurloon. Dit uurloon wordt als hoofdregel gesteld op 29 euro. Over het gedeelte tot de eerste 110.000 euro bedraagt in 2012 de afdrachtvermindering 42 procent, en over het overige 14 procent. Voor de startende S&O-inhoudingsplichtige wordt de S&O-afdrachtvermindering in 2012 van 42 procent verhoogd naar 60 procent over de eerste 110.000 euro.

Om de S&O-afdrachtvermindering toe te kunnen passen moet de werkgever beschikken over een S&O-verklaring die wordt afgegeven door Agentschap NL. Voor de S&O-afdrachtvermindering bent u verplicht een S&O-administratie bij te houden. Uit deze administratie moet op een duidelijke wijze blijken welke S&O-werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed.

Met ingang van 1 januari 2012 is de zogeheten RDA ingevoerd. De WBSO is een afdrachtvermindering van de loonheffing wat betreft de loonkosten voor Research & Development. De ingevoerde RDA is een extra aftrekpost bij de winstbepaling voor ondernemingen die investeren in Research & Development. Het betreft een aftrekpost van de winst voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Bij de RDA gaat het dus om de kosten en uitgaven die de onderneming doet voor R&D-investeringen en de R&D-exploitatiekosten. De loonkosten voor R&D vallen onder de hiervoor vermelde WBSO en zijn uitdrukkelijk uitgezonderd. Voor de betreffende kosten en uitgaven geldt dat zij direct moeten zijn toe te rekenen aan door de belastingplichtige verrichte speur- en ontwikkelingsactiviteiten.

Alleen als de onderneming speur- en ontwikkelingswerk verricht en het bedrijf beschikt over een toegekende WBSO-subsidie is RDA mogelijk. De RDA moet gelijktijdig met de WBSO-aanvraag worden aangevraagd. Voor WBSO-aanvragen die al zijn ingediend voor de eerste periode van 2012 kan de RDA met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Hiertoe kunt u een eerder gedane WBSO-aanvraag voor 2012 nogmaals indienen en het RDA-gedeelte hierbij alsnog invullen.

Het bedrag van de RDA-beschikking kan worden afgetrokken bij de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. De aftrekpost voor de RDA bedraagt 40 procent van de R&D-kosten. Als het aantal voor de WBSO goedgekeurde S&O-uren niet hoger is dan gemiddeld 150 uur per maand, dan wordt de grondslag voor de RDA berekend door het aantal goedgekeurde S&O-uren te vermenigvuldigen met 15 euro (bedrag 2012). Dit is de forfaitaire RDA-regeling. Indien u echter schat dat de kosten en uitgaven hoger zijn dan 50.000 euro per jaar, dan kunt u het verzoek doen dat het RDA-bedrag toch wordt vastgesteld op basis van de geschatte kosten en uitgaven.

Net als voor de WBSO moet u voor de RDA een administratie bijhouden van het aantal S&O-uren. Na afloop van het kalenderjaar moet binnen drie maanden het aantal gerealiseerde S&O-uren worden opgegeven voor zowel WBSO als RDA.

 

Berichtenarchief

kolom_bottom