Belastingpakket 2013: een update

De Tweede Kamer heeft op 20 en 21 november 2012 de wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 aangenomen. In het kort de belangrijkste wijzigingen in de wetsvoorstellen.

Werkbonus

Een werkbonus wordt ingevoerd voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar 60 jaar of ouder zijn, maar nog niet de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt en een arbeidsinkomen hebben tussen de 90% en 175% van het wettelijk minimumloon. Aan de werkbonus is een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus - behoudens nadere wetgeving - per 1 januari 2020 vervalt.

Wijziging overgangsrecht levensloopregeling

Heeft een werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed van € 3.000 of meer, dan kan hij tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over deze tegoeden beschikken. Hij mag ook de levensloopregeling voortzetten volgens de fiscale regels op laatstgenoemde datum. In dat geval bouwt hij geen levensloopverlofkorting meer op. Neemt de werknemer het levenslooptegoed in 2013 op, dan wordt 80% van de waarde van het tegoed op 31 december 2011 belast. De waardeaangroei na deze datum is wel voor 100% belast. Levenslooptegoeden die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 bedragen, vallen zonder meer vrij. Daarvoor geldt eveneens de 80%-regel.

Verlenging termijn hypotheekrenteaftrek restschulden

De termijn gedurende welke recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor restschulden die overblijven na verkoop van de voormalige eigen woning wordt verlengd van vijf tot tien jaar. Zeker met het in slop raken van de vastgoedmarkt is dat een welkome verruiming. Circa 700.000 woningen staan namelijk "onder water", dat wil zeggen dat de eigenwoningschuld hoger is dan de waarde van de woning.

Omzetten bestaande kapitaalverzekering in een KEW

Belastingplichtigen kunnen nog tot 1 april 2013 een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering omzetten in een onder het overgangsrecht vallende KEW.

Uitbetaling belastingaanslagen

De mogelijkheid voor ondernemers om maximaal vier maanden uitstel te krijgen voor openstaande belastingschulden wordt verruimd van € 12.000 naar € 20.000.

Eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting

De leeftijdbegrenzing van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting aan kinderen van 18-35 jaar wordt verhoogd naar 18-40 jaar.

Verhoging assurantiebelasting

De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21% met ingang van 1 januari 2013. De aftrekbaarheid van de beloning voor assurantietussenpersonen wordt geschrapt.

Berichtenarchief

kolom_bottom