Belastingrenteregeling

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de belastingrenteregeling geïntroduceerd. Deze vervangt de tot deze datum geldende heffingsrenteregeling. De nieuwe regeling moet het zogenoemde sparen bij de fiscus voorkomen.

Tot en met 2012 kennen we de heffingsrenteregeling. Deze heffingsrente wordt vastgesteld bij de aanslag. De Belastingdienst berekent de rente (enkelvoudig) over het tijdvak dat aanvangt op de dag na het aangiftejaar en eindigt op de dag van dagtekening van de aanslag. Bij een aangiftejaar lopend van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 becijfert de Belastingdienst dus heffingsrente vanaf 1 januari 2011. De belastingplichtige is namelijk vanaf dat tijdstip (materieel) belasting verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffingsrenteregeling vervangen door de belastingrenteregeling. Uitgangspunt is dat de fiscus belastingrente berekent als de aanslag wordt vastgesteld na 1 juli volgende op het belastingjaar. Over de periode 1 januari tot en met 30 juni is dus - anders dan onder de heffingsrenteregeling - geen belastingrente verschuldigd. Legt de fiscus na 1 juli een aanslag op met een te betalen bedrag? Dan berekent de fiscus belastingrente tot de uiterste betaaldatum van de aanslag (en niet meer tot de dag van dagtekening van de aanslag). Betaalt u de belasting voor het verstrijken van deze uiterste betaaldatum, dan bent u toch het volledige bedrag aan berekende belastingrente verschuldigd. U krijgt geen rentekorting omdat u eerder betaalt.

Wordt een aanslag met een te ontvangen bedrag na 1 juli volgende op het belastingjaar vastgesteld? Dan vergoedt de Belastingdienst uitsluitend belastingrente als hij te traag heeft gereageerd op een wijzigingsverzoek of op de ingediende aangifte. De fiscus is te traag als een wijzigingsverzoek niet binnen acht weken is afgerond of als een aangifte niet binnen dertien weken is gevolgd door een (voorlopige of definitieve) aanslag. De vergoeding van de belastingrente vindt dan plaats over de periode gelegen tussen het moment van indiening van het wijzigingsverzoek of de aangifte en zes weken na de dagtekening van de uiteindelijke aanslag, te verminderen met de genoemde termijn van acht of dertien weken.

De belastingrenteregeling geldt voor belastingaanslagen die betrekking hebben op de belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2012. Voor belastingaanslagen die betrekking hebben op belastingtijdvakken vóór 1 januari 2012 die de inspecteur heeft opgelegd op of na 1 januari 2013 blijft de oude heffingsrenteregeling in stand.

Berichtenarchief

kolom_bottom