Het levenstestament

In een testament worden regelingen opgenomen die pas werken ná het overlijden. Een goed testament houdt rekening met de persoonlijke wensen van de testateur en de fiscale consequenties van de uitvoering. Maar in een testament kan geen regeling worden getroffen voor situaties die spelen vóór het overlijden. Om hierin te voorzien is het zogeheten levenstestament in 2009 in het leven geroepen.

Het levenstestament is een geregistreerde notariële akte waarin een aantal zaken wordt vastgelegd voor het geval er tijdens leven iets gebeurt waardoor iemand (al dan niet tijdelijk) niet meer kan of wil handelen. Het levenstestament bestaat feitelijk uit één of meer volmachten, specifieke wensen (bijvoorbeeld ten aanzien van verzorging) en praktische bijlagen (met bijvoorbeeld een overzicht van bankrekeningen, wachtwoorden, codes enzovoort). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de regie uit handen te geven, maar juist om gedetailleerde instructies aan vertrouwenspersonen te geven.

Het levenstestament voorziet daarnaast in een mogelijkheid om buiten de rechter om gevolmachtigde(n) aan te wijzen. Toch kan het zo zijn dat ter bescherming mentorschap, beschermingsbewind of ondercuratelestelling nodig is. Voor die gevallen kan in het levenstestament worden opgenomen wie hiervoor uitdrukkelijk wel of niet in aanmerking komen.

De ondernemings- of bedrijfsvolmacht is een volmacht gericht op de specifieke wensen en behoeften van ondernemers. Hierin kunnen zaken worden geregeld ten behoeve van de onderneming of de ondernemer zelf, ter voorkoming van het stil liggen/onbemand zijn van de onderneming indien de ondernemer (tijdelijk) uit de roulatie is.

Een gewoon testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Dit is bij wet verplicht. Sinds 1 mei 2011 bestaat ook een Centraal Levenstestamentenregister. Hierin kunnen notarissen levenstestamenten registreren en de inschrijvingsgegevens opvragen. Een levenstestament kan altijd geheel of gedeeltelijk worden herroepen, behalve als de betreffende persoon inmiddels wilsonbekwaam is. In verband met de rechtszekerheid moet herroeping ook bij notariële akte plaatsvinden.

Berichtenarchief

kolom_bottom