Uniformering loonbegrip: de financiële gevolgen

De Wet uniformering loonbegrip (WUL) komt voort uit de wens om de loonbegrippen voor de loonheffingen te uniformeren. De WUL wordt in fasen ingevoerd. De eerste fase is per 1 januari 2012 ingevoerd en de volgende fase heeft per 1 januari 2013 zijn beslag gekregen.

Wijzigingen in de premieheffing

Zorgverzekeringswet

In feite wordt de heffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) op drie punten gewijzigd, namelijk de grondslagverbreding, de afschaffing van de werknemersvergoeding en de afschaffing van de teruggaveregeling.

 1. Per 1 januari 2012 is de grondslag verbreed van € 33.427 (2011) naar het maximum premie-inkomen zoals dat geldt voor de werknemersverzekeringen van € 50.064 (2013: € 50.583). Het normale en het verlaagde tarief zijn verlaagd van respectievelijk 7,75% naar 7,1% (in 2013 weer 7,75%) en van 6,65% naar 5,0% (2013: 5,65%). Voor werkgevers met een personeelsbestand met een hoger salarisniveau leverde deze maatregel een flinke lastenverzwaring op. Bij deze werkgevers zal de afschaffing van de franchise in de AWF-premie tot een lastenverlichting leiden. Voor werknemers heeft deze maatregel geen directe gevolgen.
 2. Met ingang van 2013 wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw rechtstreeks van de werkgever geheven en komt de (verplichte) vergoeding aan de werknemer te vervallen. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden aan wie in 2012 de bijdrage niet verplicht vergoed hoefde te worden veranderd er niets.
 3. De teruggaveregeling premie Zvw vervalt. De betreffende werkgevers zullen hier niet rouwig om zijn want zij zijn bevrijd van een grote administratieve last, terwijl de teruggaven relatief gering zijn.

Wet financiering sociale verzekeringen

In de Wet financiering sociale verzekeringen worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Hieronder enkele aspecten die voor de werkgever en de werknemer van belang zijn.

 1. Vanaf 2013 is het loonbegrip en de gage als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 de basis voor het loonbegrip in de Wet financiering sociale verzekeringen.
 2. Afschaffing van de franchise in de AWF-premie waardoor werkgevers ook over de eerste € 17.229 (2012) premie verschuldigd zijn. 
 3. Voor werknemers die jonger zijn dan 61 jaar en langer dan 18 maanden levensloop opnemen geldt dat de levensloopuitkeringen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking worden aangemerkt waarover premies zijn verschuldigd.
 4. Afschaffing van de mogelijkheid om een werknemersbijdrage in de premie Werkloosheid in te houden bij de werknemer.
 5. Afschaffing van de teruggaveregeling van premies werknemersverzekeringen aan werkgevers.

Wijzigingen in de Wet op de loonbelasting 1964

De WUL brengt een aantal wijzigingen met zich mee op het gebied van de belastingheffing waarvan de meeste zijn opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964:

 1. Binnen een concern kan de Nederlandse inhoudingsplichtige waarnaar de werknemer is uitgezonden optreden als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting.
 2. Per 1 januari 2013 is de verplichte werkgeversbijdrage in de premie Zvw niet langer fiscaal loon. Dit levert voor werknemers een financieel voordeel op omdat zijn niet langer loonheffing zijn verschuldigd over deze bijdrage.
 3. Het belastingtarief van de eerste en tweede schijf wordt in verband met de invoering van de WUL verhoogd. De lengte van de eerste twee schijven wordt ook iets aangepast.
 4. Loon wegens tijdelijke inactiviteit wordt gedurende maximaal 104 weken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking aangemerkt.
 5. Per 1 januari 2013 is het werkkostenbudget verhoogd met 0,1% to 1,5%.

Berichtenarchief

kolom_bottom