Werkkostenregeling: einde keuzeregime is nabij

Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 juli 2014 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen die de meeste bezwaren van werkgevers wegnemen, de lasten voor werkgevers verminderen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. Hij wil niet dat het keuzeregime nogmaals wordt verlengd, maar dat per 1 januari 2015 alleen de WKR van toepassing is.

Voorgestelde maatregelen

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium

De staatssecretaris stelt voor om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

2. Concernregeling

Als sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in (klein) dochtermaatschappijen is de concernregeling van toepassing en wordt als het ware een collectieve generieke vrijstelling (vrije ruimte) gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken inhoudingsplichtigen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden vergoed en verstrekt.

3. Vereenvoudiging jaarlijkse afrekensystematiek

De huidige afrekensystematiek wordt vereenvoudigd doordat de inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de WKR. Aan het eind van het (kalender)jaar hoeft maar één keer getoetst te worden of de vrije ruimte is overschreden. Bij eventuele overschrijving wordt in het eerstvolgende aangiftetijdvak de verschuldigde belasting afgedragen.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten

Er komt een afzonderlijke vrijstelling voor personeelskorting.

5. Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Sommige werkgevers vergoeden liever voorzieningen dan dat ze deze ter beschikking stellen. Om aan deze werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt.

Hoe worden de maatregelen gefinancierd?

De voorgestelde maatregelen kosten de overheid geld en om dit te voorkomen zal de vrije ruimte verlaagd worden van 1,5% naar 1,2%.
Berichtenarchief

kolom_bottom