Buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 en eigen woning

Per 1 januari 2015 vervalt binnen de inkomstenbelasting het huidige keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De nieuwe regeling (art. 7.8 Wet IB 2001) leidt ertoe dat een niet-inwoner onder voorwaarden in Nederland dezelfde fiscale faciliteiten kan genieten als een inwoner van Nederland.

Om als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • men moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), Zwitserland of de BES eilanden en in de belastingheffing van die andere staat worden betrokken;
  • het inkomen moet voor meer dan 90% in Nederland zijn onderworpen aan de loonbelasting of inkomstenbelasting;
  • er moet een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van de woonstaat aan de Nederlandse Belastingdienst worden overlegd.

De 90%-eis zal in de praktijk een belangrijke rol gaan spelen. De 90% moet worden berekend door middel van een breuk. De teller bestaat uit het in Nederland belaste inkomen in box 1, 2 en 3, gecorrigeerd met aftrekposten. In de noemer komt het wereldwijde inkomen in box 1, 2 en 3, gecorrigeerd met aftrekposten.

In de inkomensverklaring moet de belastingautoriteit uit het woonland verklaren wat het inkomen is, dat volgens die belastingautoriteit in het woonland niet in Nederland is belast. Het is de bedoeling dat deze verklaring helpt bij het vooraf toetsen of recht bestaat op Nederlandse fiscale faciliteiten. Dit voorkomt dat de Belastingdienst ten onrechte uitbetaalde bedragen achteraf moet zien in te vorderen in het buitenland. De inkomstenverklaring is pas nodig bij de aangifte inkomstenbelasting 2015. Nog niet alle eisen aan de inkomensverklaring zijn al bekend. Deze worden nog gepubliceerd.

Berichtenarchief

kolom_bottom