Gebruikelijkloonregeling DGA aangescherpt

Aanmerkelijkbelanghouders worden via de zogenoemde gebruikelijkloonregeling geacht jaarlijks een belastbaar loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van hun werkzaamheden. In beginsel is dat minimaal € 44.000 per jaar. Door vergelijking met soortgelijke inkomsten uit loondienst waarbij geen sprake is van een aanmerkelijk belang, kan aannemelijk worden gemaakt dat een lager bedrag geldt. Als bij soortgelijke inkomsten uit loondienst een hoger loon dan € 44.000 gebruikelijk is, werd het loon gesteld op 70% van de vergelijkbare loon (maar minimaal op € 44.000) of , als dat hoger is, op (100% van) het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap (of daarmee verbonden lichaam).

Met ingang van 1 januari 2015 zijn twee aanscherpingen doorgevoerd. Enerzijds is de doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25% (voortaan wordt dus 75% van het vergelijkbare loon in aanmerking genomen i.p.v. 70%).

Anderzijds is het criterium "soortgelijke" dienstbetrekking vervangen door het ruimere criterium "de meest vergelijkbare" dienstbetrekking, zodat in meer gevallen een vergelijkbaar loon kan worden vastgesteld.

Oude afspraken met de Belastingdienst over een gebruikelijkloon van meer dan € 44.000 vervallen per 1 januari 2015 tenzij het te genieten loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon dat volgens de afspraak is berekend.

Berichtenarchief

kolom_bottom