Innovatief ondernemen wordt fiscaal beloond

De Nederlandse overheid stimuleert de innovatie met fiscale maatregelen, financieringsfaciliteiten en subsidies. Ze zijn beslist de moeite waard om er goede nota van te nemen.

Met uitzondering van de situatie waarin sprake is van patenten, kan alleen gebruik van de fiscale faciliteiten worden gemaakt als er door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogenoemde S&O-verklaring (speur- en ontwikkelingswerk) is afgegeven. De activiteiten die kwalificeren als S&O-project zijn geregeld in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).

Er zijn vier soorten S&O-projecten te onderscheiden, te weten:

 1. ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur;
 2. technisch wetenschappelijk onderzoek;
 3. een analyse van de technische haalbaarheid van een S&O-project;
 4. procesgericht technisch onderzoek.


De fiscale maatregelen bestaan uit:

 • De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO);
 • een tegemoetkoming in de loonkosten die zijn gemoeid met speur- & ontwikkelingswerk;
 • een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers;
 • een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen (technostartersfaciliteit);
 • de Research en Development Aftrek (RDA);
 • de innovatiebox.

De WBSO

Ondernemingen die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting en die beschikken over een S&O-verklaring, hoeven een deel van de af te dragen loonheffing niet aan de Belastingdienst te betalen (de S&O-afdrachtvermindering). Het kortingsbedrag wordt in mindering gebracht op alle af te dragen loonheffing en dus niet alleen op de loonheffing die verschuldigd is voor de werknemers die aan het S&O project werken

Ondernemers die persoonlijk speur- en ontwikkelingswerk verrichten, hebben recht op een extra zelfstandigenaftrek van € 12.421. Deze extra aftrek geldt voor de ondernemer die: aan het urencriterium voldoet (1225 uur) en in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk. Als de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast (technostarter), wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd met € 6.213.

De innovatiebox

De innovatiebox is alleen toegankelijk voor klanten die vennootschapsbelastingplichtig zijn; voor IB-ondernemers bestaat geen soortgelijke regeling. Door toepassing van de innovatiebox wordt (een deel van) de winst belast tegen 5% vennootschapsbelasting in plaats van 20 of 25%. De innovatiebox is op verzoek bij de aangifte van toepassing.

De faciliteit is opengesteld voor de belastingplichtige die:

 • een immaterieel activum zelf heeft voortgebracht,
 • dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk en
 • waarvoor hem een S&O-verklaring is afgegeven die ook geldt voor de WBSO.

De forfaitaire regeling: Fictief wordt 25% van de winst, alleen als deze positief is, aangemerkt als het saldo van voordelen uit hoofde van de immateriële activa, tot een maximum van € 25.000.

De niet-forfaitaire regeling: Bij de niet-forfaitaire regeling worden de voordelen pas belast tegen 5% als de kosten voor het voortbrengen van de immateriële activa zijn terugverdiend. Dit de zogenoemde drempel. Het betekent dat de onderneming de voortbrengingskosten niet hoeft te activeren om de innovatiebox te kunne gebruiken. Pas wanneer de opbrengsten hoger zijn dan deze kosten, wordt het meerdere tegen het innovatietarief belast. De kosten worden dus eerst tegen het hoge tarief afgetrokken.

Berichtenarchief

kolom_bottom