Fiscale positie van commissaris wordt duidelijker

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties raakt ook de fiscale positie van de commissaris.

Een commissaris is een persoon die als toezichthouder werkzaam is bij verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens (hierna: lichamen). De commissaris neemt een bijzondere positie in. Volgens het civiele recht valt hij niet onder gezag van het lichaam. Hij neemt een onafhankelijke positie in. Omdat uitsluitend natuurlijke personen als commissaris aan de slag kunnen, kan niet gewerkt worden via een eigen bv.

De commissaris staat in fictieve dienstbetrekking (art.3, lid 1,g Wet LB 1964) waardoor het lichaam loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen. Ook voor de Zorgverzekeringswet wordt de commissaris als werknemer behandeld. Dit geldt echter niet voor de werknemersverzekeringen.

De inhoudingsplicht geldt ook voor een commissaris die voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt als ondernemer of resultaatgenieter. Tot 1 mei 2016 is het lichaam ontslagen van inhoudingsplicht, indien de commissaris een geldige VAR-wuo kan overleggen. Daar de commissaris zijn functie niet kan uitoefenen voor rekening en risico van een eigen bv, is een VAR-dga in beginsel hiervoor niet geldig.

Na 1 mei 2016 kan er geen sprake meer zijn van een vrijstelling van inhoudingsplicht voor een commissaris(beloning). De Belastingdienst zal om die reden in de modelovereenkomsten altijd een voorbehoud maken voor fictieve dienstbetrekkingen.

De commissaris die naast zijn functie ook voor rekening en risico van zijn bv werkt, kan wel gebruikmaken van de doorbetaaldloonregeling (art. 32d wet LB1964). Voorwaarde is dat hij de commissarisfunctie vervult uit hoofde van zijn dienstbetrekking bij de eigen bv. Wanneer hij in dat geval zijn beloning (verplicht) afstaat aan zijn bv of wanneer het lichaam de beloning rechtstreeks aan die bv afdraagt, kan de inspecteur op gezamenlijk verzoek toestaan de de eigen bv als inhoudingsplichtig wordt aangemerkt voor de commissarisbeloning.

Voor de inkomstenbelasting kan de commissaris als ondernemer worden aangemerkt, bijvoorbeels omdat hij meerdere commissariaten heeft of de functie uitoefent in het kader van zijn andere (ondernemings)activiteiten.

Voor de omzetbelasting verandert er niets. De commissaris is btw-plichtig. De commissaris zal een btw-factuur moeten uitreiken.

Berichtenarchief

kolom_bottom