Zwangerschap en bevalling

In Nederland hebben werkneemsters bij zwangerschap en bevalling recht op verlof en op een uitkering. Maar geldt dat alleen voor werkneemsters? En hoe hoog is die uitkering?
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkneemsters is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo).

De zwangere werkneemster heeft (minimaal) zestien weken recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wordt het kind later geboren dan de vermoedelijke (uitgerekende) bevallingsdatum, dan wordt het verlof met die termijn verlengd.
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is flexibel op te nemen. Maar de ingangsdatum die de werkneemster kiest, moet liggen tussen zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Tijdens het verlof heeft de werkneemster recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 100 procent van het (gemaximeerde) dagloon. De werkgever heeft tijdens dit verlof niet de verplichting om het loon door te betalen. Dat betekent dat een werkneemster die meer verdient dan het maximumdagloon voor een eventuele aanvulling op de Wazo-uitkering afhankelijk is van wat daarover in de cao is geregeld.

Is een werkneemster tijdens het dienstverband ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling, dan heeft zij zowel recht op loondoorbetaling van haar werkgever als op een ziektewetuitkering van het UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 100 procent van het dagloon. De werkgever mag de ziektewetuitkering in mindering brengen op het door hem te betalen loon.

Niet alleen de werkneemster, maar ook de vrouwelijke zelfstandige (met of zonder personeel) heeft recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Hetzelfde geldt voor de directeur-grootaandeelhouder in de zin van de werknemersverzekeringen en de meewerken echtgenote van een zelfstandige.

De zelfstandige die minimaal 1225 uur heeft gewerkt, heeft recht op een uitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon. De zelfstandige die minder dan 1225 uur heeft gewerkt, heeft recht op een uitkering die afhankelijk is van de winst: de uitkering is echter nooit hoger dan het wettelijk minimumloon.

Vrouwen die recht hebben op een ww-, ziektewet- of Wia-uitkering kunnen ook zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgen en een daarbij behorende uitkering. Deze uitkering duurt ook (minimaal) zestien weken. De uitkering is 100 procent van uw dagloon.

Berichtenarchief

kolom_bottom